Решения

В стремежа си да предоставим възможно най-гъвкавото и полезно за клиентите ни решение, сме насочени към софтуер с отворен код, което позволява гъвкави решения на проблемите, намалява крайната цена и увеличава ефективността.

Управление на Бизнес Процеси

Бизнес процесите генерират приходи и често представляват значителен дял от разходите. Поради тази причина трябва да бъдат управлявани и усъвършенствани по възможно най-ефективния начин.

Система за Управление на Бизнес процеси (BPM) е "инструмент", който дава възможност за автоматизиране и управление на бизнес процеси, позволяващ задачите и информацията да бъдат прехвърляни между отделните участници в работния поток в съответствие с набор от правила, които впоследствие позволяват адекватно измерване и оптимизация на процесите.

Управление на Документи

В стремежа си да отговорят адекватно на нуждите на клиентите и партньорите си в бързо развиващата се бизнес среда, съвременните компании са изправени пред големи предизвикателства, тъй като им се налага да управляват хиляди, а понякога и милиони документи, създадени в естествения ход на процеса. Това несъмнено поражда и нуждата от мощен инструмент за ефективно управление на документите в компанията.

Ние предоставяме решения за управление на документите с всички услуги, необходими за създаване, преобразуване, управление и споделяне на електронни документи. Тези решения са достатъчно гъвкави, така че да могат да бъдат ползвани, както от малкия бизнес, така и от големи корпорации и държавни институции.

Управление на Връзки с клиенти и доставчици (CRM)

За да управлява подходящо връзките си с клиенти и доставчици, бизнесът има нужда от събиране на точната информация за партньорите си и от организирането й за анализ и последващи действия. Тази информация трябва да бъде поддържана и актуализирана, както и да бъде достъпна до служителите, които впоследствие да я преобразуват в продукти и услуги, по-добре адаптирани към нуждите на клиента.

Business Intelligence

BI представлява набор от методи и технологии, с които да се направи оценка и анализ на данни, от най-различен вид, естество и произход. Не обемът на данните, а познанията на свързаните с тях отношения е от решаващо значение. BI позволява да се правят разрези на свързани бази и таблици по най-подходящ за ползване начин. Например методите и средствата, които използваме позволяват да се направи отчет, който да свързва и анализира данните за производството на няколко фирми в холдингова структура, инсталирани на отделни бази данни и дори на отделни сървъри.

Методите и технологиите използвани в BI позволяват да получите такива отчети, че да можете просто да си свършите работа, а не да чакате колегите Ви да изготвят съответните справки от съответните компании, а Вие да ги анализирате и обедините.

ERP

ERP (Enterprise Resourse Planning) в буквален превод - "Планиране на Ресурсите в Предприятието" е интегрирана система от програмни продукти, създадена с цел планиране, информация и контрол на всички дейности и процеси, извършващи се в едно предприятие или дружество. Осигурявайки единно управление, като същевременно и структурира процесите в организацията, несъмнено ERP e най-добрия инструмент в ръцете на ръководителите.

В основата на нашето ЕРП решение е функционирането на единна база данни, която е на разположение в Интернет, като достъпът към нея от потребителите се осъществява посредством модулите на системата. ЕРП системата е мощен инструмент за глобален поглед и управление на цялостната дейност на фирмата.

Контрол на присъствието

Системите за контрол на присъствието имат за цел регистриране и архивиране на събитието по влизане или излизане от обекта. Интерфейс за оторизиране може да бъде и обикновена клавиатура за въвеждане на ПИН код. Посредством правилното въвеждане на ПИН код се извършва запис в базата данни на дата и час на събитието, както и заснемане на съответното лице посредством камера.

Данните, въведени от видео турникетните системи дават точно отчитане на работното време на всяко лице. Архивирането на снимка предотвратява недобросъвестно манипулиране на системата.

Портали

Порталът е рамка за интегриране на информация и процеси в дадена фирма или организация. Порталът предлага информация от различни източници по единен начин. Порталът осигурява защитена единна точка за достъп под формата на уеб-базиран потребителски интерфейс, и е предназначен за персонализиране на информацията чрез специфични за приложението начини. Отличителен белег на корпоративните портали е децентрализирания принос към създаването и управление на съдържанието, което позволява информацията винаги да е актуална.

Ползата от портала е, че получавате информацията в консолидиран вид и по начин който Ви позволява да си вършите работата без да губите време да търсите необходимата ви информация прескачайки от прозорец в прозорец на браузера Ви и чудейки се, дали тази информация е актуална.

Промишлено видеонаблюдение

Система осигурява контрол на обекта чрез наблюдение и видеозапис на събития, които могат да бъдат съхранявани във времето и анализирани. Използване на система за видеонаблюдение може да оптимизира производствения процес и предотврати вероятността за злополуки и внася обективност на пропускателния режим. Чрез видеонаблюдението се осъществява и защита от злоупотреби и кражби.

Системите за сигурност са ефективни когато те са инсталирани на време, проектирани са според особеностите на обекта, съхраняват надеждно информацията. Системата за видеонаблюдение повишава разкриваемостта на злоупотреби и ограничава нерегламентиран достъп до обекта. Наличието на камери допринася за повишаване качеството на производство.